Agregacija

Agregacija (engl. aggregation; njem. Aggregation) ili roll up znači sažimanje vrijednosti na temelju hijerarhijske strukture. U višedimenzijskom modelu vrijednosti se agregiraju na temelju strukture dimenzije. Moguće je na primjer sažeti...

Saznajte više...
 

Basel II

Koncept Basel II (engl. Basel II; njem. Basel II) odnosi se na važeće propise vezane za adekvatnost vlastitog kapitala banaka. Tim se pravilima postiže, da banke koje odobravaju kredite djeluju na tržištu pod istim konkurentskim uvjetima te da...

Saznajte više...
 

CFROI

CFROI (eng. Cash Flow Return On Investment; njem. Cash Flow Return On Investment) izračunava se prema sljedećoj formuli: CFBIT (novčani tok prije kamata i poreza) / operativna imovina - beskamatonosni kapital (=angažirani kapital)....

Saznajte više...
 

Data mart

Data martovi (“specifično skladište podataka”) (engl. data mart; njem. Data Mart) i skladište podataka (engl. data warehouse) specifični su oblici pohrane podataka koji su neovisni o operativnim transakcijskim sustavima (ERP, OLTP)...

Saznajte više...
 

Ekonomska dodana vrijednost

Ekonomska dodana vrijednost (engl. Economic Value Added - EVA; njem. Economic Value Added - EVA) je veličina profitabilnosti koja iz perspektive dioničara pokazuje stvara li poduzeće vrijednost. EVA je prije svega usmjerena na povećanje...

Saznajte više...
 

Fer vrijednosti

Fer vrijednost (eng. fair value; njem. Fair Value) u međunarodnim računovodstvenim standardima (-IFRS i -US-GAAP) označava iznos za koji se razmjenjuje imovina ili za koji se može podmiriti obveza između dobro informiranih poslovnih...

Saznajte više...
 

Granični troškovi

Granični troškovi (engl. marginal costs; njem. Grenzkosten) su troškovi proizvodnje posljednje proizvedene jedinice. Sve dok se krivulja ukupnih troškova proizvoda ili troškovnog centra kreće linearno, granični su troškovi za svaki...

Saznajte više...
 

Harmonizirano računovodstvo

Harmonizirano računovodstvo (engl. harmonized accounting; njem. harmonisiertes Rechnungswesen) propisano je Međunarodnim računovodstvenim standardima. Osnovna ideja je usklađivanje računa dobiti i gubitka koji se koristi za interne...

Saznajte više...
 

Imputirani troškovi

Imputirani troškovi (engl. imputed costs; njem. kalkulatorische Kosten) su troškovni elementi koji ne odgovaraju izravno nijednoj vrsti troška koju nalazimo u financijskom računovodstvu jer su od njega razgraničeni ili zato što ne...

Saznajte više...
 

Interna revizija

Interna revizija (engl. internal auditing; njem. interne Revision) služi za ispitivanje na koji se način obavlja poslovanje, osobito u decentraliziranim jedinicama. Općenito postavljanje ciljeva interne revizije sadrži tri...

Saznajte više...
 

Kaizen/kontinuirano unapređivanje

Japanska riječ kaizen (engl. kaizen/continuous improvement; njem. Kaizen/kontinuierlicher Verbesserungprozess/KVP), koja se sastoji od dva kanji-simbola “kai” (mijenjati) i “zen” (dobrota), znači težiti kontinuiranom, sustavnom i...

Saznajte više...
 

Likvidnost

Likvidnost (engl. liquidity; njem. Liquidität) podrazumijeva se sposobnost poduzeća da korištenjem raspoložive imovine pravodobno podmiri sve financijske obveze. Razlikuju se strukturalna ili strateška likvidnost, koja proizlazi i iz...

Saznajte više...
 

Međunarodni računovodstveni standardi MRS/MSFI

Međunarodni računovodstveni standardi (engl. International Accounting Standards IAS/IFRS; njem. International Accounting Standards IAS/IFRS) su skup pravila koja služe za standardizaciju pravila za prikazivanje rezultata i sadržaja...

Saznajte više...
 

Navigacija

Tradicionalni izvještaji pripremaju odabrane podatke iz raspoloživog skupa podataka u statičkom obliku. Suprotno tome, mrežno analitičko procesiranje – OLAP (engl. Online Analytical Processing) označava interaktivan rad na temelju skupa...

Saznajte više...
 

Obračun po standardnim troškovima

Obračun po standardnim troškovima (engl. standard costing; njem. Standardkostenrechnung) je razvojni oblik obračuna po planskim troškovima u kojem se ukupni učinci uvijek obračunavaju prema standardiziranim stopama.  Roba sa...

Saznajte više...
 

Plan rada

Plan rada (engl. work plan; njem. Arbeitsplan) je zadani standard za proizvodni proces proizvoda ili usluge (npr. u državnoj upravi). U planu rada navedene su razne aktivnosti prema točnom redoslijedu izvođenja, pri čemu je za svaku...

Saznajte više...
 

Račun menadžerskog rezultata

U računu menadžerskog rezultata (engl. management result account; njem. Managementerfolgsrechnung) je ciljna veličina za cijelu operativnu aktivnost poduzeća. Izračunava se zbrajanjem standardnog rezultata i salda sažetka odstupanja....

Saznajte više...
 

Simulacija

Metoda generiranja alternativnih planova, prognoza i scenarija. Iniciranje simulacije (engl. simulation; njem. Simulation) polazi od kontrolera ili menadžera postavljanjem pitanja “što ako”. Postupnim i/ili iterativnim promjenama...

Saznajte više...
 

Transferne cijene

Pojam transfernih cijena (engl. transfer prices; njem. Verrechnungspreise) trebalo bi u smislu jasnog razgraničenja koristiti vrlo restriktivno.  Transferne cijene omogućuju obračun pri razmjeni učinaka (dobara i usluga) između...

Saznajte više...
 

Ugnježđivanje

Kod izvještavanja se govori o ugnježđivanju (engl. nesting; njem. Nesting) kada se dvije ili više dimenzija postave u stupce ili retke jedne tablice. Pri tome dolazi do ugnježđivanja elemenata dimenzija. Kroz takvo ugnježđivanje...

Saznajte više...
 

Višedimenzijski kontribucijski račun dobiti i gubitka

Višedimenzijski kontribucijski računi dobiti i gubitka (engl. Multidimensional contribution accounting; njem. Mehrdimensionale Deckungsbeitragsrechnung) Budući da se tržištu s jedne strane pristupa kroz različite kanale, a s druge...

Saznajte više...
 

Zajednički troškovi

Zajednički troškovi (engl. overheads/indirect costs; njem. Gemeinkosten) (sinonimi: opći, neizravni odnosno režijski troškovi) predstavljaju suprotnost pojedinačnim troškovima (sinonim: izravni troškovi). Ako se uporabom dokumenta...

Saznajte više...
 

Value at Risk (VaR)

Value at Riski (VaR) (eng.) (hrv. Rizičnost vrijednosti;  njem. der Risikobeitrag) predstavlja statističku tehniku koja se koristi za mjerenje i kvantificiranje nivoa financijskog rizika unutar neke kompanije, banke ili...

Saznajte više...
 

Novčani tok

Novčani tok (engl. cash flow; njem. Cash Flow) je višak koji se pojavljuje između prodaje i troškova relevantnih za likvidnost nastalih iz poslovnih aktivnosti poduzeća, zbog čega je pokazatelj ne samo profitnog stanja poduzeća, nego...

Saznajte više...
 

Activity Based Costing

Model upravljanja troškovima temeljen na aktivnostima (engl. Activity based Costing ABC; njem. Prozeßkostenrechnung) je postupak mjerenja troškova objekata, kao što su proizvodi, usluge i kupci. Model upravljanja troškovima temeljen na...

Saznajte više...
 

Faktoring

Faktoring (engl. factoring; njem. Faktoring) je financijski posao u kojem se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu. Temeljem potraživanja i dokumenata kojima se dokazuje postojanje...

Saznajte više...
 

Prognoza

Prognoza (engl. Forecast; njem. Erwartungsrechnung) je logički nastavak usporedbe između planskih i ostvarenih veličina (usporedba planirano - ostvareno). Cilj prognoze je pravodobno informirati o budućim očekivanim odstupanjima,...

Saznajte više...
 

Misija kontrolera

Prema Misiji kontrolera (eng. Controller's mission; njem. Controller-Leitbild) International Group of Controlling (IGC), kontroleri oblikuju i prate menadžerski proces postavljanja ciljeva, planiranja i upravljanja i tako snose...

Saznajte više...
 

Kreditni rizik

Kreditni rizik (eng. credit risk; njem. Kreditrisiko) se definira kao rizik gubitka zbog neispunjavanja dužnikove novčane obveze prema kreditnoj instituciji. Pojednostavljeno rečeno, rizik da dužnik neće vratiti posuđena sredstva, da...

Saznajte više...
 

Financijsko modeliranje

Financijsko modeliranje (eng. Financial Modelling; njem. Finanzplanung) definira se kao integrirano modeliranje poslovnih konteksta u programima proračunskih tablica (npr., Microsoft Excel). Financijsko modeliranje se, prije svega, koristi...

Saznajte više...
 

Investicije

Investicija (engl. investment; njem. Investition) je u osnovi svako ulaganje novca koje bi trebalo dovesti do povećanja vrijednosti poduzeća. Investicijski budžet je plan u kojem su određene ključne investicije s pripadajućim iznosima...

Saznajte više...
 

Kontrola

Kontrola (ovdje menadžerska kontrola) (engl. control; njem. Kontrolle) je zadaća menadžmenta koju nije moguće delegirati. Ona obuhvaća identificiranje razlike između planiranih i ostvarenih veličina, odlučivanje o potrebnim...

Saznajte više...
 

Kontribucijski račun dobiti i gubitka kupaca

Pomoću kontribucijskog računa dobiti i gubitka kupaca (engl. customer contribution accounting; njem. Kundendeckungsbeitragsrechnung) moguće je predočiti → kontribuciju (doprinos) pojedinog kupca nakon što su svi troškovi za koje je...

Saznajte više...
 

Brainstorming

Oluja mozgova (eng. Brainstorming; njem. Sturm im Gehirn) je neizostavna tehnika odlučivanja, kreiranja novih ideja i pronalaženja rješenja koja se primjenjuje u određenome poduzeću s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda, usluga, komunikacije...

Saznajte više...
 

Mentalna mapa

Jedan od načina na koji se u poslovanju potiče kreativnosti kod zaposlenika je izrada mentalne mape (eng. mind map; njem.Gedankenkarte). Mentalne mape osmislio je britanski profesor i psiholog, Tony Buzan 70-ih godina 20. stoljeća s ciljem...

Saznajte više...
 

Disneyjeva strategija uspješnosti

Uloge sanjara, realista i kritičara sastavnica su „Disneyjeve strategije uspješnosti“ (eng. Disney Method; njem. Walt-Disney-Methode) koju je, prema Waltu Disneyju, razvio Robert Dilts unutar svog neurolingvističkog programiranja...

Saznajte više...
 

“Šest šešira” - kreativna tehnika paralelnog mišljenja

Metodu „Šest šešira“ – tehniku paralelnog mišljenja (eng. Six Thinking Hats; njem. sechs Denkhüte) – osmislio je Edward de Bono, svjetski stručnjaka u području kreativnog razmišljanja i njegovog poučavanja kao vještine,...

Saznajte više...
 

Brainwalking metoda

Brainwalking (eng. Brainwalking) je vrlo učinkovita kreativna tehnika u kojoj se ideje prikupljaju u pokretu i raspoređuju u prostoru. Tehnika je ujedno i poseban oblik brainstorminga koji je osmislio Eduard G. Kaan. Dakle, ispred velikog papira...

Saznajte više...
 

Brainwriting metoda

Brainwriting (eng. Brainwriting; njem. Kartenumlauftechnik) je metoda zapisivanja misli, odnosno kreativna tehnika kojom se slobodno i spontano generiraju ideje i utvrđuju mogućnosti rješavanja problema. Ova metoda inačica je brainstorminga, a...

Saznajte više...