Jedan od načina na koji se u poslovanju potiče kreativnosti kod zaposlenika je izrada mentalne mape (eng. mind map; njem.Gedankenkarte). Mentalne mape osmislio je britanski profesor i psiholog, Tony Buzan 70-ih godina 20. stoljeća s ciljem uvođenja potpuno novog načina zapisivanja bilješki prilikom učenja. Dotadašnje linearno i jednobojno, monotono i vizualno neprivlačno zapisivanje, koje je aktiviralo samo lijevu polutku mozga, zamijenjeno je tehnikom koja se, prema Buzanu, temelji na asocijativnosti i mašti te oslobađa potencijal čitavog uma i intuiciju. Prema tome, izrada mentalne mape uključuje sve kognitivne funkcije mozga, odnosno pokreće sve umne vještine – logičke i kreativne – koje pomoću riječi, asocijacija, slika, brojeva, boja, ritma, logike i drugoga omogućuju djelotvoran i brz način učenja, sistematiziranje velike količine informacija, smišljanje novih ideja za planiranje, organiziranje i postavljanje ciljeva te za rješavanje poslovnih problema.

Proces izrade mentalne mape poprilično je jednostavan. Sve kreće od ključne teme, odnosno glavnog problema koji se zapisuje na sredini lista papira te se potom, u obliku krošnje drveta, grana na pojmove i ideje koje se daljnjim grananjem detaljnije razrađuju i dorađuju.

Tony Buzan savjetuje da se prilikom izrade primjenjuju sljedeća pravila:
1. početi od sredine nekim crtežom koji karakterizira temu na kojoj se radi;
2. koristiti razne simbole i različite veličine slova u cijelom dijagramu;
3. odrediti i upisati ključne riječi;
4. svaka ključna riječ mora biti zapisana samostalno;
5. značenje na linijama koje izlaze iz ključne riječi mora se odnositi na ključnu riječ;
6. duljina linije iznad koje se pišu riječi neka bude jednaka duljini riječi;
7. koristiti različite boje;
8. razviti svoj stil izrade mentalnih mapa;
9. naglasiti najvažnije dijelove i koristiti asocijacije te
10. nacrt mentalne mape napraviti jasno u zrakastoj strukturi.

Kod izrade je bitno da se središnjoj temi, problemu, kao i ključnim pojmovima i idejama pridoda slika, crtež koji ih najbolje opisuje. Kvalitetna vizualizacija pojmova i ideja, ručno ili računalno izrađena, olakšava pamćenje i organizaciju misli koje vode do željenih ciljeva.

Izvor: Poslovna učinkovitost

Leksikon pojmova - Sve