CBA analiza (analiza troškova i koristi) Objavljeno: 02. 12. 2015 - 8:43

Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore iz europskih fondova, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju sukladno zahtjevima i preporučenoj metodologiji Europske Unije.

Ovo se posebice odnosi na infrastrukturne projekte, te projekte koji sami po sebi nisu prihodovnog karaktera, odnosno nisu financijski isplativi, ali društvene koristi koje bi bile ostvarene implementacijom projekta potencijalno bi mogle premašivati financijske izdatke, što je potrebno i dokazati. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova (eng. Cost-Benefit Analysis (CBA)) u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njihova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Analiza koristi i troškova je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi, te se u konačnici dokazuje ili pobija pretpostavka da ekonomske odnosno društvene koristi projekta, premašuju financijske, odnosno da bi se projekt unatoč financijskoj neisplativosti, trebao realizirati zbog koristi koje bi imao za društvo.

CBA analiza se sastoji od financijske analize troškova i koristi, te ekonomske analize troškova i koristi. Svrha financijske analize je procijeniti generira li novčani tok budućeg projekta odgovarajuću i održivu razinu dobiti, dok je svrha ekonomske analize odrediti ekonomsku održivost projekta izračunom dodatnih koristi za društvo u cjelini nastalih kao rezultat provedbe projekta.
Navedenim analizama izračunava se neto sadašnja vrijednost projekta NSV (financijska ili ekonomska), koja predstavlja ukupnu vrijednost projekta svedenu na početnu godinu njegovog ukupnog vijeka trajanja.
 

Financijska analiza

Financijskom analizom troškova i koristi se analizira financijska održivost projekta i određuju financijske interne stope povrata na ulaganje (FRR/C) i povrata na uloženi vlastiti kapital (FRR/K) te odgovarajuće financijske neto sadašnje vrijednosti projekta (FNPV/C) i (FNPV/K). Navedenim parametrima mjere se financijski učinci projekta neovisno o izvorima financiranja. Izračun ovih parametara se temelji na analizi diskontiranih financijskih troškova (izlaza) i koristi (ulaza) tijekom određenog razdoblja promatranja. Financijski ulazi su generalno financijski prihodi od korištenja projekta, kojih ovisno o vrsti i namjeni projekta može ali i ne mora biti.

Financijska analiza sastoji se od sljedećih dijelova:

  • Financijska analiza ulaganja sa izračunom FRR/C i FNPV/C;
  • Analiza izvora financiranja i EU sufinanciranja;
  • Analiza financijske održivosti projekta;
  • Financijska analiza ulaganja vlastitog kapitala sa izračunom FRR/K i FNPV/K.Društveno ekonomska analiza

Svrha društveno-ekonomske analize troškova i koristi je odrediti ekonomsku održivost projekta izračunom dodatnih koristi nastalih kao rezultat provedbe projekta. Projekt ima različite neizravne ekonomske, socijalne i ekološke učinke. Takva se ulaganja mogu pravilno procijeniti jedino kad se ti učinci uzmu u obzir, budući da se ti učinci često mogu identificirati kao odlučujući u odnosu na razvoj.

Ekonomskom analizom se ocjenjuje doprinos projekta ekonomskom blagostanju regije ili države. Opseg projekta se treba promatrati u široj perspektivi, odnosno trebaju se analizirati njegovi korisni učinci na čitavo društvo, a ne samo na vlasnika infrastrukture kao u financijskoj analizi.

Ekonomska ocjena projekta se mjeri ekonomskom internom stopom povrata na ulaganje (ERR) i odgovarajućom financijskom neto sadašnjom vrijednošću (ENPV) te omjerom koristi i troškova (B/C). Da bi projekt bio ocijenjen kao opravdan i da bi mogao biti kandidat za sufinanciranje sredstvima EU, ENPV mora biti pozitivna, ERR mora biti veća od pretpostavljene ekonomske diskontne stope a omjer B/C veći od 1.

Elementi ekonomskih troškova uključuju korigirane investicijske troškove i operativne troškove te eksterne ekonomske troškove. Elementi ekonomskih koristi uključuju korigirane financijske prihode, ostatak vrijednosti projekta te eksterne ekonomske koristi.

Kao polazište za ekonomske analize uzimaju se novčani tokovi iz financijske analize uz određene korekcije, uključujući fiskalne korekcije, korekcije eksternalija (troškova i koristi) i korekcija cijena iz tržišnih u obračunske (cijene u sjeni) putem konverzijskih faktora.

Ekonomsko – društvena analiza sastoji se od sljedećih dijelova:

  • Konverzija tržišnih cijena u obračunske cijene (cijene u sjeni);
  • Monetizacija ne-tržišnih utjecaja;
  • Uključivanje dodatnih indirektnih utjecaja, ako ih ima;
  • Diskontiranje procijenjenih ekonomskih troškova i koristi;
  • Izračun ekonomskih pokazatelja ENPV i ERR.Vedran Sokač, MBA

Novosti i događaji - Sve